Poistenie bytu, domu a domácnosti

Poistenie domácnosti ochráni Váš domov pred živelnými pohromami ale aj pred bežnými rizikami a pomôže znížiť dopad na Váš finančný rozpočet v prípade vzniku poistnej udalosti, ktorá môže mať bez uzatvorenej poistky aj likvidačný charakter. Poistenie majetku sa delí na dve základné skupiny - poistenie nehnuteľnosti (do ktorého patrí poistenie bytu a poistenie domu, prípadne iných objektov slúžiacich na rekreáciu alebo vykonávanie podnikateľskej činnosti) a poistenie domácnosti.
 
Základ je vybrať vhodný typ poistného produktu. V prvom rade je potrebné si ujasniť, ktoré časti majetku by bolo dobré poistiť. Zle zvolený poistný produkt je jednou z najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri uzatváraní poistky - veľmi často sa totižto stáva, že ľudia si mýlia poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti, pričom rozdiel je podstatný a jedná sa o dva celkom odlišné produkty. Kým poistenie nehnuteľnosti chráni „vonkajší obal“ - teda samotnú stavbu, poistenie domácnosti kryje riziká súvisiace s poškodením alebo odcudzením vybavenia domácnosti (bytu alebo rodinného domu).
 

Ak je teda Vaša domácnosť vybavená drahými elektro spotrebičmi a cennými vecami, je vhodné ju poistiť. V prípade krádeže, vandalizmu, požiaru, záplavy alebo iných nepredvídateľných udalostí Vám poistka domácnosti umožní opätovne si zariadiť domácnosť za vyplatené peniaze od poisťovne. Dôležité je tiež rozlišovať medzi poistením domácnosti a zodpovednosti za škodu - opäť sa jedná o celkom odlišné produkty. Poistenie domácnosti kryje riziká vzniknuté na vybavení Vašej domácnosti, ale ak by sa Vám napríklad „podarilo“ vytopiť susedov, tak na túto udalosť sa už poistenie domácnosti nevzťahuje, nakoľko škoda nevznikla na Vašom, ale na cudzom majetku. Väčšina poisťovní na slovenskom trhu však umožňuje si k poisteniu domácnosti uzatvoriť aj pripoistenie zodpovednosti za škodu, ktorú môžu spôsobiť členovia poistenej domácnosti iným osobám v občianskom živote. Poistenie domácnosti sa vzťahuje na väčšinu typických vecí, ktorými je vybavená takmer každá domácnosť - všetky hnuteľné veci ktoré sú súčasťou zariadenia, cennosti, šperky, peniaze v hotovosti, elektrospotrebiče, umelecké predmety a podobne. V prípade neštandardného vybavenia je potrebné dohodnúť si pripoistenie. V prípade vzniku škody na zariadení Vám poisťovňa vyplatí poistné do výšky poistenej sumy, ktorá bola dohodnutá zmluvne. Jej výška závisí od celkovej hodnoty domácnosti, lokality (vo väčších mestách bude poistka drahšia ako v menších obciach), celkovej hodnoty vybavenia domácnosti, zvolenej spoluúčasti klienta, úrovne poistného krytia a zabezpečenia bytu alebo domu proti vlámaniu. Čím lepšie je domácnosť vybavená - čím drahšie bolo zariadenie, tomu by malo byť úmerné aj zabezpečenie proti násilnému vniknutiu. Kto si chce teda poistiť starožitnosti alebo cenné rodinné šperky, musí aj patrične investovať do bezpečnostných dverí s pokročilým uzamykacím systémom prípadne aj do alarmu. V opačnom prípade žiadna poisťovňa hodnotné veci nepoistí.

Poistenie nehnuteľnosti
Ako bolo už vyššie uvedené poistenie nehnuteľnosti sa vo väčšine prípadov vzťahuje na domy a byty. Napriek tomu, že chráni základné životné istoty, teda strechu nad hlavou, stále zostáva nedocenené a veľa ľudí tým, že chcú ušetriť na poistnom riskujú, že v prípade zničenia či znehodnotenia si nebudú môcť dovoliť vybudovať náhradný domov. Poistenie bytu a domu sa uzatvára pre prípady vandalizmu a krádeže a pre prípad živelných udalostí (požiar, výbuch, úder blesku, zrútenie alebo pád stromu, stožiaru, víchrice alebo silným vetrom či krupobitím, zrútením skál alebo zeminy, zemetrasením, povodňami a podobne). Jednotlivé poisťovne (Allianz, Kooperativa, Union, ČSOB poisťovňa...) poskytujú viacero balíčkov s rôznym poistným krytím a poistnou sumou. Výška poistného bude závisieť od viacerých faktorov, ako napríklad od typu nehnuteľnosti (byt alebo rodinný dom), od rozsahu poistného krytia, spoluúčasti a výšky poistnej sumy. Na cenu bude mať vplyv aj napríklad to, ako často je daná nehnuteľnosť obývaná (väčšiu časť roku alebo menej), či sa nachádza v intraviláne alebo extraviláne, či bola v minulosti postihnutá záplavami, vzdialenosť od vodného toku, ako vysoko sa nachádza nad bežnou hladinou vodného toku a podobne. V neposlednom rade bude mať na cenu vplyv aj spôsob uzatvorenia poistky. V prípade, že uzatvoríte poistenie online, môžete tým ušetriť nemalú sumu, taktiež pri poistení viacerých nehnuteľností naraz môžete získať množstevnú zľavu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte