Splátkový kalendár


Dostali ste sa do situácie kedy si nevládzete plniť svoje záväzky voči veriteľovi, tak ako bolo dohodnuté v úverovej zmluve alebo v zmluve o pôžičke? V takom prípade môžete využiť splátkový kalendár. Tento pojem síce nie je nikde v občianskom ani obchodnom zákonníku definovaný, ale v praxi sa s ním veľmi často stretávame, najmä pri pôžičkách, úveroch či nákupu na splátky. Podľa paragrafu 517 Občianskeho zákonníka je dlžník v omeškaní v prípade, že svoj dlh riadne a včas neplní. Ak dlh neplní ani v dodatočnej primeranej lehote, veriteľ môže od zmluvy odstúpiť a vyhlásiť dlžnú sumu za okamžite splatnú. Veriteľ má taktiež právo požadovať od dlžníka úroky z omeškania, ich výška je osobitným predpisom stanovená ako základná sadzba Európskej centrálnej banky ku ktorej sa pripočíta osem percentuálnych bodov.

 

Ak sa chcete vyhnúť upomienkam, výzvam o dlžnej sume (za ktoré sa platia mastné pokuty) a úrokom z omeškania, ktoré nabiehajú každý deň a posledné čo Vám chýba je žaloba zo strany veriteľa, tak je vo Vašom záujme sa s veriteľom dohodnúť. Akonáhle zistíte, že napríklad ďalší mesiac nebudete mať z čoho mesačnú splátku uhradiť, bez zbytočného odkladu kontaktujte spoločnosť od ktorej ste si požičali. Ideálne, ak si dohodnete stretnutie so zástupcom takejto spoločnosti, kde vysvetlíte, že sa ocitli v nepriaznivej finančnej situácii a kde zároveň vyjadríte snahu svoj dlh splatiť do posledného centu. V takýchto prípadoch väčšinou veriteľ pristúpi na dohodu - je pre neho totižto lacnejšie dostať zaplatené síce neskôr ako nedostať zaplatené vôbec nič, prípadne mať náklady s vymáhaním dlhu. Ak pôžičková spoločnosť pristúpi na dohodu podľa paragrafu 521 Občianskeho zákazníka a bude súhlasiť so splácaním, vytvorí sa nový splátkový kalendár, vďaka čomu sa zmení splatnosť a dlžník už tak nebude v omeškaní. V čom spočíva výhoda splátkového kalendára pre dlžníka? Uzatvorením dohody o splátkovom kalendári sa dlžník zbaví nepríjemných povinností, ktoré sú spojené s omeškaním peňažného záväzku. Nebude tak platiť poplatky za omeškanie, upomienky, výzvy a prípadne mu veriteľ odpustí aj úroky z omeškania. Odpustenie úrokov z omeškanie však nie je veriteľova povinnosť, ale znak dobrej vôle. Veriteľ sa môže rozhodnúť neodpustiť úroky z omeškania, ale v takomto prípade sa to musí výslovne dohodnúť.Splátkový kalendár teda musí obsahovať nasledovné:

  • meno veriteľa, adresa, identifikačné údaje
  • meno dlžníka
  • výška a termíny jednotlivých splátok
  • prípadný úrok z omeškaniaVäčšina úverových ale aj iných spoločností má k dispozícii tlačivo so splátkovým kalendárom, takže ešte predtým, než žiadosť odošlete, sa informujte u svojho veriteľa.

Ak pôžičková spoločnosť nemá predpísané tlačivo so žiadosťou o splátkový kalendár, môžete použiť aj tento:Vzor žiadosti o splátkový kalendár

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uznanie záväzku a splátkový kalendár


Spoločnosť: …………..…………..…………..

Sídlo: ...............................................................
IČO: …………..…………..…………..
DIČ: …………..…………..…………..
zastúpená: …………..…………..…………..
zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v .............................., oddiel ......., vložka č. ...........
(ďalej ako veriteľ)

a

Meno a priezvisko: …………..…………..…………..
Adresa trvalého pobytu:...............................................

(ďalej len dlžník)


uzatvorili podľa § 521 Občianskeho zákonníka túto dohodu o uznaní záväzku a jeho postupnom splácaní

Dlžník dĺži veriteľovi k dnešnému dňu celkovú čiastku vo výške ……………. EUR poskytnutú ako bezúčelový spotrebný úver na základe úverovej zmluvy č..................... uzatvorenej dňa ....................

Veriteľ súhlasí, že nebude od dlžníka požadovať úroky z omeškaniam ak bude zo strany dlžníka dodržaný nižšie uvedený splátkový kalendár. V prípade, že podmienky splátkového kalendára nebudú dodržané, veriteľ si vyhradzuje právo na jednostranné preskúmanie svojho rozhodnutia, s čím dlžník súhlasí. Dĺžnik súhlasí s výškou dlžnej čiastky voči veriteľovi, čo potvrdzuje svojím podpisom pod touto dohodou a splátkovým kalendárom.Splátkový kalendár

Dlžník sa zaväzuje veriteľovi uhradiť svoj záväzok v celkovej výške............. EUR a to v nasledovných splátkach:

  1. splátka s dátumom splatnosti.................. vo výške ......................... EUR
  2. splátka s dátumom splatnosti.................. vo výške ......................... EUR
  3. splátka s dátumom splatnosti.................. vo výške ......................... EUR
  4. splátka s dátumom splatnosti.................. vo výške ......................... EUR
  5. splátka s dátumom splatnosti.................. vo výške ......................... EUR

Splátky je povinný dlžník uhradiť na účet čislo............................................. vedený v ................s variabilným symbolom.....................................................

Dátum................................ v ..................................

Podpis dlžnika..................................

Podpis veriteľa ................................

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte