Revolvingový úver

Revolvingový úver v preklade znamená obnovujúci sa úver. Splatené finančné prostriedky zo záväzku úverový limit automaticky navýšia a klient ich tak môže opakovane čerpať napríklad aj na financovanie nákupu nových zásob alebo tovaru. Klient tak má k dispozícii pôžičku kedykoľvek to potrebuje, bez toho, aby musel o ňu opätovne požiadať. Veriteľ si vopred dohodne s klientom výšku úverového rámca na základe jeho finančných možností a zistenej bonity. V prípade použitia časti alebo celej sumy úverového rámca, klient platí mesačnú splátku vrátane dohodnutých poplatkov a úrokov. Uhradená splátka sa pripočíta na jeho úverový účet, a o túto sumu sa navýši disponibilný zostatok, ktorý je možné opätovne použiť. Pokiaľ klient nečerpá v danom mesiaci žiadne peniaze, neplatí ani žiadne splátky. Výhodou revolvingového úveru je oproti spotrebiteľkým úverom možnosť použiť finančné prostriedky kedykoľvek vo viacerých časových obdobiach bez nutnosti uzatvárať viacero úverových zmúv.

Revolvingový úver má charakter krátkodobého úveru a je využívaný najmä firemnými subjektami na financovanie prevádzkových potrieb, na nákup tovaru či zásob alebo v prípade, že čakajú na úhradu vystavených faktúr od svojich klientov. Akonáhle sú vystavené faktúry zaplatené, revolvingový úver sa s prijatou platbou automaticky splatí a podnikateľ tak má na účte opätovne finančnú rezervu, ktorú môže využiť v nasledovných obdobiach. Čo sa týka princípu fungovania, je veľmi podobný s lepšie známym kontokorentom. Rozdiel je iba v tom, že vo väčšine prípadov je revolvingový úver účelového charakteru a preto sa s ním spájajú aj nižšie úrokové sadzby. Klient tak môže peniaze použiť len na účel, ktorý bol vopred dohodnutý v zmluve. S veriteľom je možné dohodnúť čerpanie v domácej mene, ale aj vo vybraných zahraničných menách (najčastejšie CZK, USD, GBP). Tento typ úveru býva úročený variabilnou úrokovou sadzbou, ktorá sa skladá zo sadzby medzibankového trhu (EURIBOR) a marže banky (ktorá zahŕňa jednak firemné riziko, rizikovú prirážku klienta a obchodnú maržu).

Revolvingový úver sa poskytuje firemných klientom v závislosti od ich bonity a môže dosahovať vysoké objemy v rádoch desiatok tisícov eur. Pri takto vysokých sumách sa potom požaduje logicky aj zabezpečenie formou pohľadávok z obchodného styku, nehnuteľnosťou, finančným majetkom (napríklad termínovaným vkladom), bankovými zárukami, zásobami, ručením treťou osobou alebo ich kombináciou.

Keďže revolvingový úver slúži ako spôsob preklenutia krátkodobého nedosatku finančných prostriedkov, nie je vhodný na financovanie dlhodobých investícií.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte