Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorej úlohou je poskytnutie finančnej pomoci rodičom na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa. Jeho výšku a podmienky poberania upravuje zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nárok na poberanie rodičovského príspevku vzniká po splnení zákonom stanovených podmienok - riadna starostlivosť minimálne o jedno dieťa a zároveň rodič a dieťa musia mať trvalý alebo prechodný pobyt na území SR. Čo je trvalý alebo prechodný pobyt v SR je jasné každému, ale čo sa myslí pod pojmom riadna starostlivosť o dieťa? Na účely tohto zákona sa pod týmto pojmom myslí zabezpečenie starostlivosti o dieťa v záujme jeho všestranného fyzického a psychického vývinu, najmä zabezpečenie primeranej výživy, hygieny a východy dieťaťa, s dodržiavaním pravidelných lekárskych preventívnych prehliadok. Riadnu starostlivosť nemusí zabezpečovať rodič na „plný úväzok“ osobne, ale môže ju zveriť aj inej dospelej fyzickej osobe (napríklad starým rodičom) alebo právnickej osobe (jasle, škôlka). Ak sa rodič rozhodne zveriť dieťa do jaslí či škôlky, má nárok na vyplatenie príspevku na starostlivosť dieťaťa, ktorý sa poskytuje vo výške 230 € mesačne. Pozor, nie je možné súčasne poberať rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť dieťaťa, ale je možné si vybrať iba jeden.


Rodičovský príspevok je možné poberať maximálne do 3 rokov veku dieťaťa, v prípade, že má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav až do jeho šiestich rokov. V prípade, že je dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, tak je tiež možné príspevok poberať až do jeho šiestich rokov, najdlhšie však do 3 rokov od právoplatnosti súdneho rozhodnutia o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti.

 

Výška rodičovského príspevku


Od 1.1. 2013 až do 31.12.2013 je výška rodičovského príspevku pre jedno dieťa stanovená na 199,60 € za kalendárny mesiac. Jeho výška sa každý rok mení, podľa toho, ako sa v júli predchádzajúceho roku menilo životné minimum. Výška tohto príspevku zostáva rovnaká - teda 199,60 € na mesiac, ak sa rodičia starajú o viac detí do veku 3 rokov (prípadne do 6 rokov, ak sa jedná o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom). To znamená, že ak máte naraz dve deti vo veku do 3 rokov, budete dostávať mesačne 199,60 €. Táto suma sa navyšuje iba v prípade, ak sa rodičom naraz narodí dve a viac detí súčasne. V takomto prípade sa rodičovský príspevok navyše o štvrtinu pre každé ďalšie dieťa. Ak by sa Vám narodili dvojičky, máte nárok na príspevok vo výške 249,50 € mesačne. Okrem rodičovského príspevku môžete poberať aj prídavok na dieťa o výške 23,10 € mesačne, ktorý sa vypláca až do do ukončenia stredoškolského či vysokoškolského štúdia.


Kto je oprávnená osoba?

Táto štátna sociálna dávka je vyplácaná takzvanej oprávnenej osobe, ktorou môže byť rodič (matka alebo otec), ďalej fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo manžel či manželka rodiča dieťaťa, pokiaľ žijú v jednej domácnosti.

Túto dávku môže poberať iba jedna osoba - teda najčastejšie jeden z manželov. Nárok na jej poberanie nevzniká napríklad maloletému rodičovi.


Môže oprávnená osoba poberať dávku a zároveň vykonávať zárobkovú činnosť?

Oprávnená osoba (poberateľ rodičovského príspevku) môže byť v pracovnom pomere, môže vykonávať podnikateľskú činnosť alebo si zarábať „na dohodu“ - to znamená, že vykonávaním zárobkovej činnosti nebude ohrozené vyplácanie príspevku. Nebolo tomu tak vždy - ešte donedávna (až do roku 2010) nebolo poberanie rodičovského príspevku možné pri vykonávaní zárobkovej činnosti. To sa zmenilo až novelou zákona z decembra 2010 ktorá výrazným spôsobom umožnila zosúladenie rodinného, osobného a pracovného života rodičov malých detí, čo patrí medzi významné strategické ciele Európskej únie. Dnes tak môžu príspevok poberať mamičky ktoré si popri rodičovských povinnostiach privyrábajú na plný, čiastočný úväzok, na dohodu alebo ktoré podnikajú.


Vyplácanie rodičovského príspevku sa však môže krátiť - až o 50 % v prípade, ak staršie školopovinné dieťa si neplní svoje školské povinnosti - teda ak má viac neospravedlnených hodín v období troch za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov.


Žiadosť o rodičovský príspevok

Vyplácanie tejto štátnej sociálnej dávky nie je automatické, ale je podmienené vyplnením a odoslaním žiadosti. Žiadosť si môžete stiahnuť na stránke: http://www.upsvar-zv.sk/docs/ziadost_o_rodicovsky_prispevok.pdf

Žiadosť sa podáva na príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny

K žiadosti je potrebné priložiť, doklad totožnosti (cestovný pas zahraničného Slováka), rodný list dieťaťa a číslo bankového účtu.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte