Kalkulačka na výpočet čistej mzdy v roku 2013

V pracovnej zmluve máme vždy uvedené mzdu zamestnanca v hrubom (brutto). Z hrubej mzdy je však zamestnávateľ povinný odpočítať zálohu na daň z príjmu fyzických osôb, sociálne a zdravotné poistenie. Vďaka povinným odvodom je čistá mzda od hrubej približne o štvrtinu nižšia. Aká je výška povinných odvodov v roku 2013? Rozdiel pri výpočte čistej mzdy v roku 2013 bude oproti predchádzajúcemu roku zavedenie 25 % sadzby dane pri vyšších príjmov (zo základu dane presahujúceho 176,8 násobok aktuálneho životného minima, teda ak zamestnanec zarába viac ako 34401,74 €), ďalej zmenou maximálnych vymeriavacích základov pre odvody zdravotného a sociálneho poistenia, zmenou výšky nezdaniteľnej časti na daňovníka a v neposlednom rade aj úpravou podmienok pre uplatnenie nezdaniteľnej časti na manžela či manželku.

Výpočet čistej mzdy komplikovanejší z dôvodu zrušenia rovnej dane z príjmu


Od januára 2013 sa Slovensko rozlúčilo s rovnou daňou a tí, čo zarábajú viac, budú povinní platiť vyššiu daň:

  1. 19 % daň z príjmov platia osoby, ktorých príjem nepresiahne 176,8 násobok sumy životného minima (vrátane). To znamená že pre rok 2013 sa 19% sadzba dane z príjmov týka osôb, ktoré v roku 2013 zarobili do 34 401,74 €
  2. 25 % daň platia osoby s príjmom presahujúcim 176,8 násobok živ. minima, teda viac ako 34 401,74 €
Každý mesiac zamestnávateľ z hrubej mzdy zamestnanca odpočíta preddavok na daň z príjmu, ktoré sa budú platiť už novými sadzbami dane. V prípade, že je Váš mesačný príjem 2866,81 € alebo menej, zaplatíte preddavok vo výške 19 % a ak je Váš mesačný príjem viac ako 2866,81 € mesačne, Váš zamestnávateľ bude povinný strhnúť 25 % preddavok na daň z príjmu.


Nezdaniteľná časť základu dane

V prípade, že ste podpísali Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, môžete si pri výpočte mzdy každý mesiac uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, ktorá sa vypočíta nasledovne:

  1. Ak je výška základu dane nižšia alebo sa rovná stonásobku živ. minima (pre rok 2013 je to 19 458 EUR), tak sa výška nezdaniteľnej časti vypočíta ako 19,2 násobok živ. minima (to znamená 19,2 x 194,58 € = 3735,94 €)
  2. Ak je výška základu dane vyššia ako stonásobok živ. minima, tak sa suma nezdaniteľnej časti vypočíta podľa vzorca: 8 600,44 eur – (0,25 x základ dane). V prípade, že je rozdiel nižší ako nula, daňovníkovi nevzniká nárok na odpočet nezdaniteľnej časti základu dane.

Mesačná nezdaniteľná časť na daňovníka je pre rok 2013 vo výške 311,32 €.


Výška odvodov za zdravotné poistenie

Zamestnanec si každý mesiac platí zo svojej hrubej mzdy 4 % za zdravotné poistenie a zamestnávateľ platí za zamestnanca 10 % (pre rok 2013 je minimálny vymeriavaci základ 337,70 € a max. vymeriavaci základ 3930 €).


Výška odvodov za sociálne poistenie tiež nie je zanedbateľná. Zamestnanci si musia platiť starobné (4%), invalidné (3%), nemocenské (1,40%) a poistenie v nezmestnanosti (1%), pričom min. a max. vymeriavací základ je rovnaký ako v prípade zdravotného poistenia (teda minimum 337,70 €, maximum 3930 €). Sadzba sociálneho poistenia plateného zamestnancom predstavuje celkom 9,40 % z hrubej mzdy zamestnanca.

Ako sa vypočíta čistá mzda?


Pri výpočte čistej mzdy z hrubej mzdy postupujeme podľa nižšie uvedeného vzorca.


Od hrubej mzdy sa najskôr odpočítajú odvody na zdravotné a sociálne poistenie (pre zamestnanca odvody za sociálne poistenie sú celkom 9,4 % z hrubej mzdy a 4 % za zdravotné). Týmto spôsobom získame takzvaný čiastkový základ dane, od ktorého sa odpočíta mesačná nezdaniteľná časť základu dane (ak na ňu vznikne nárok). Uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku sa realizuje spolu s príspevkami na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie alebo iné účelné sporenie až na konci roka. Následne sa zo zdaniteľnej mzdy odpočíta daň z príjmov a pripočítajú sa mesačné daňové bonusy na dieťa. Výsledok, ktorý týmto výpočtom dosiahneme, je čistá mzda zamestnanca.
 
Kalkulačka čistej mzdy 2013
Pre uľahčenie výpočtu môžete použiť nižšie uvedenú kalkulačku čistej mzdy (aktualizovanú pre rok 2013)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

A aký je Váš názor? Podeľte sa o Vaše skúsenosti v diskusii...

Páčil sa Vám tento článok? Prosím zdieľajte